Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

Về việc cấm xe có trọng tải trên 2 tấn lưu thông trên cầu Trãi

Ngày 23/10/2023 15:44:38

Về việc cấm xe có trọng tải trên 2 tấn lưu thông trên cầu Trãi

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
XUÂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số:     /TB - UBND                                         

       Xuân Thịnh,  ngày 11  tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc cấm xe  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua cầu Sắt

thôn Khang Thịnh, xã Xuân Thịnh

      Kính thưa: toàn thể nhân dân trong và ngoài xã.

 
 
 


Thực hiện  công văn số 4430/SGTVT-QLGT, ngày 02/8/2023  của Sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức đảm bảo ATGT thi công công trình: Sửa chữa Cầu Trắng tại Km 8+ 550, ĐT 515C xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn; Căn cứ  vào hồ sơ thiết kế Cầu Sắt tại thôn Khang Thịnh, xã Xuân Thịnh để đảm bảo an toàn và sử dụng lâu dài cho cầu , UBND xã Xuân Thịnh thông báo cấm các loại xe có  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua Cầu Sắt thôn Khang Thịnh. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc cấm xe có  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua Cầu Sắt thôn Khang Thịnh, đề nghị  Đài truyền thanh xã, các ông trưởng thôn tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã được biết thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                        

- UBND huyện;

- Lưu VP UBND.

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN xã

K.T. CHỦ TỊCH        

                    P. CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

  Lê Xuân Hùng

            

 

 

 

Về việc cấm xe có trọng tải trên 2 tấn lưu thông trên cầu Trãi

Đăng lúc: 23/10/2023 15:44:38 (GMT+7)

Về việc cấm xe có trọng tải trên 2 tấn lưu thông trên cầu Trãi

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
XUÂN THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số:     /TB - UBND                                         

       Xuân Thịnh,  ngày 11  tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc cấm xe  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua cầu Sắt

thôn Khang Thịnh, xã Xuân Thịnh

      Kính thưa: toàn thể nhân dân trong và ngoài xã.

 
 
 


Thực hiện  công văn số 4430/SGTVT-QLGT, ngày 02/8/2023  của Sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức đảm bảo ATGT thi công công trình: Sửa chữa Cầu Trắng tại Km 8+ 550, ĐT 515C xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn; Căn cứ  vào hồ sơ thiết kế Cầu Sắt tại thôn Khang Thịnh, xã Xuân Thịnh để đảm bảo an toàn và sử dụng lâu dài cho cầu , UBND xã Xuân Thịnh thông báo cấm các loại xe có  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua Cầu Sắt thôn Khang Thịnh. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc cấm xe có  tải trọng trên 2 tấn lưu thông qua Cầu Sắt thôn Khang Thịnh, đề nghị  Đài truyền thanh xã, các ông trưởng thôn tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã được biết thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                        

- UBND huyện;

- Lưu VP UBND.

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN xã

K.T. CHỦ TỊCH        

                    P. CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

  Lê Xuân Hùng