Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
123728

UỶ BAN NHÂN DÂN

         XÃ XUÂN THỊNH

 
 
 


Số:        /TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                Xuân Thịnh, ngày 02  tháng 11  năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,

Sau khi rà soát cuối năm 2022

 
 
 


Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Nghị định số 07); Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Quyết định số 24); Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và mẫu biểu báo cáo (gọi tắt là Thông tư số 07);

Căn cứ kế hoạch số 4757/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 (Gọi tắt là Kế hoạch số 4757).

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 28/9/2022 của Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022;

        Căn cứ kết quả rà soát, biên bản họp dân của 4 thôn trên địa bàn;

        UBND xã Xuân Thịnh thông báo việc niêm yết công khai danh sách sau khi rà soát sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2022 cụ thể sau:

1. Đối tượng niêm yết

- Danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

-  Tổng số hộ nghèo: 24 hộ; với 68 khẩu.

-  Tổng số hộ cận nghèo: 27 hộ, với 99 khẩu

 (Có danh sách cụ thể  kèm theo DS niêm yết công khai.xlsx).

2. Thời gian niêm yết: 3 ngày làm việc

- Từ ngày 02/10/2022 đến hết ngày 04/10/2022

3. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND xã ;

- Tại các nhà văn hóa 4 thôn;

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã.

Trong thời gian niêm yết công khai tổ chức, cá nhân, các thôn nếu có ý kiến thắc mắc, khiếu nại về danh sách hộ nghèo, hộ cận  nghèo trên địa bàn xã cuối năm 2022 đề nghị có báo cáo về UBND xã  ( qua Công chức phụ trách công tác LĐTBXH ).

          Sau thời gian niêm yết công khai các hộ gia đình, cá nhân, không có ý kiến thắc mắc gì về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát cuối năm 2022, UBND xã Xuân Thịnh lập biên bản kết thúc công khai niêm yết, tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát  hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 về UBND huyện Triệu Sơn./.

 

Nơi nhận:                                                               

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã (báo cáo);

- Thôn trưởng các thôn (để niêm yết); 

- Đài truyền thanh xã;                                             

- Lưu: VP, LĐTBXH.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Phạm Văn Cương